Regulamin

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklep internetowego dostępnego pod adresem internetowym  www.psychotrener.fit realizuje Weronika Głodnicka  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WERONIKA GŁODNICKA PSYCHOTRENER wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posługujący się numerem NIP 5783044819.

 1. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail hello@psychotrener.fit i nr telefonu +48 534-153-153
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między kupującym a Sprzedawcą.
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Ebook – książka w postaci elektronicznej mająca postać pliku elektronicznego, zapisanego w formacie  PDF.
 5. Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta.
 6. Klient   –   osoba   fizyczna,   osoba   prawna   lub   jednostka   organizacyjna nieposiadająca  osobowości  prawnej  oraz  posiadająca  pełną  zdolność  do czynności prawnych.
 7. Konsument  –  osoba  fizyczna  dokonująca  z  przedsiębiorcą  czynności  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – indywidualna część Sklepu przeznaczona dla Klienta zarejestrowanego w Sklepie, za pośrednictwem której może on dokonywać zakupów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Login – unikatowy identyfikator Klienta wykorzystywany do logowania.
 10. PDF  –  format  zapisu  Ebooka  charakteryzujący  się  sztywnym  podziałem  na strony.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zakupu treści cyfrowych.
 12. Sklep   internetowy/Sklep   –   wyodrębniona   część   serwisu   internetowego znajdującego  się  pod  adresem  www.psychotrener.fit  za  pomocą  której Sprzedawca   prowadzi   sprzedaż   Ebooków   na   zasadach   określonych   w niniejszym Regulaminie.
 13. Sprzedawca   –   Weronika Głodnicka    prowadząca   działalność gospodarczą  pod  firmą  WERONIKA GŁODNICKA PSYCHOTRENER, pow. Sopot, gm. Sopot, miejsc. Sopot, al. Niepodległości, nr 651, lok. 6, 81­855, poczta Sopot,  posiadająca  nr  NIP  5783044819 oraz  REGON  5783044819,  adres  e-mail: hello@psychotrener.fit,  będąca przedsiębiorcą w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  6  marca  2018r.  Prawo przedsiębiorców.
 14. Znak  wodny  –  unikatowy  kod  służący  do  zabezpieczenia  Ebooka  przed wykorzystaniem go niezgodnie z niniejszym Regulaminem i udzieloną licencją.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin  określa  zasady  korzystania  przez  Klienta  ze  Sklepu,  w  tym  w szczególności  zasady  i  warunki  dotyczące  zakupu  oraz  dostarczania  przez  Sklep Ebooków.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę i stanowi jego własność.
 3.  Klient dokonując zamówienia na zakup Ebooka zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał  się  z  treścią  Regulaminu  oraz  że  akceptuje  jego  postanowienia. Akceptacja  Regulaminu  jest  dobrowolna,  ale  konieczna  w  celu  dokonywania zakupów.

3. ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Klient przed zawarciem Umowy sprzedaży Ebooka może założyć Konto Klienta podając dane niezbędne do założenia Konta, w tym adres poczty elektronicznej oraz Login i Hasło.
 2. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest także bez zakładania Konta Klienta. W tym celu Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami prezentowanymi podczas składania zamówienia.
 3. Rejestracja Konta oraz składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać także dane opcjonalne.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany przez Klienta adres mailowy przesyłana zostanie wiadomość mailowa zawierającą link aktywacyjny w celu potwierdzenia i dokończenia rejestracji.
 5. Z chwilą wybrania przez Klienta linku aktywacyjnego następuje przejście na wskazany adres internetowy i rejestracja Konta w Sklepie zostaje zakończona. Klient uzyskuje możliwości dokonywania zakupów.
 6. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Sklepu poprzez dokonanie odpowiedniej aktualizacji danych na Koncie Klienta a w przypadku dokonywania zakupów bez zakładania Konta, poprzez przesłanie wiadomości email na adres hello@psychotrener.fit.
 7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. Podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
 2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu, 
 3. Dopuścił się innych zachowań , które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
 1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 
 2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń mogących wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, 
 3. Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. Zabezpieczenia swoich urządzeń, za pomocą których składa zamówienia, w programy antywirusowe oraz programy zapewniające aktualizacje oprogramowania.

4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych lub wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep prezentuje rodzaj oferowanego Ebooka, w szczególności dostępne formaty plików, czas w jakim plik będzie dostępny do pobrania, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia w zakresie udzielonej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera jeden z dostępnych formatów Ebooka, a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną.
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia Klient ma możliwość dokonywania zmian lub rezygnacji.
 5. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.
 6. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia  przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego Ebooka oraz jego cenę, format wybranego pliku, termin w jakim plik będzie możliwy do pobrania oraz szczegółowe warunki licencyjne jeśli występują.
 7. Po dokonaniu przez Klienta płatności Sklep prześlę na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie Ebooka na urządzenie. Dostawa Ebooka następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
 8. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.

5. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie. 
 2. Sprzedawca podaje ceny Ebooków na stronie internetowej Sklepu wskazując cenę brutto
 3. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu Ebooka do Koszyka. 
 4. Ceną wiążącą jest cena widoczna w zakładce Koszyk w chwili składania zamówienia.
 5. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione Ebooki spośród form udostępnionych przez Sklep. 
 6. Sposób płatności za zamówione Ebooki obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności z pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online oraz przelewu tradycyjnego.
 7. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on – line „Blue Media S.A.”. Zasady dokonywania płatności on – line zostały wskazane na stronie https://bluemedia.pl/ https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dniu od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące.
 8. Dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

6. DOWÓD ZAKUPU

 1. Dowód zakupu wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.
 2. W celu wystawienia dowód zakupu Sklep może prosić o podanie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego PSYCHOTRENER. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

8.BEZPIECZEŃSTWO

 1. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania swojego Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta danych dostępowych do Konta osobom nieuprawnionym.

9.OCHRONA PRAW AUTORSKICH ORAZ LICENCJA

 1. Ebooki oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i objęte są ochroną przewidzianą przez te przepisy.
 2. Ebooki dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z zakupionych Ebooków tylko na użytek własny i w granicach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i w udzielonej licencji.
 4. Warunki udzielonej licencji wynikają z niniejszego Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych Ebooków, które mogą się różnić między sobą.
 5. Klient może wprowadzać zakupione Ebooki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą. 
 6. Klient nie jest uprawniony do: 
 • ingerowania w treść Ebooka,
 • wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Ebooka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie, 
 • usuwania technicznych zabezpieczeń Ebooka, w szczególności Znaku wodnego, /li>
 • wykorzystywania Ebooka w celach komercyjnych,
 • oddawania Ebooka w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim.
  1. Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

<li”>Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z Ebookiem w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.

 • W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Ebooka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

10. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. W sklepie sprzedawane są jedynie produkty cyfrowe, które nie podlegają zwrotowi. 
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja może być złożona w szczególności gdy:
 • 2.1.Klient nie otrzyma linku do Ebooka oraz informacji o sposobie jego pobrania w terminie 12 godzin od dokonania zapłaty.
 • 2.2.otrzymany plik Ebooka okaże się uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe.
 1. Klient może złożyć reklamacje w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej hello@psychotrener.fit
 2. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej. 
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni wymieni Ebooka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Ebooków bez wad.
 2. Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy Ebooka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z Ebookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany Siłą wyższą.
 4. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej.
 5. Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.

12. DANE OSOBOWE

1.Sprzedawca pozostaje Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

2.Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie 

3.Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu. 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do odtworzenia plików w formacie PDF wymagane jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC. Do odtworzenia plików w formacie EPUB wymagane jest dedykowane oprogramowanie (np. Adobe Digital Editions dla urządzeń z systemem Windows, Aldiko dla urządzeń z system Android lub iBooks dla urządzeń z system iOS).
 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Umowa sprzedaży Ebooków podlega prawu polskiemu.
 4. Postanowienia Regulaminu ograniczające prawa Konsumentów wynikające właściwych przepisów prawa nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży Ebooków jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Ebooków. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2022 roku.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 9. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 10. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania Zamówienia.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.